Quản lý chất lượng

QUI TRỈNH SẢN XUẤT 8-2015

I. Theo dõi sản xuất:

Kiểm soát số lượng, kiểm soát chất lượng, kiểm soát tiến độ giao hàng.

IDSản phẩm được kiểm soát tại mỗi công đoạn với 3 mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng “Đúng số lượng”, ‘Đúng chất lượng”, “Đúng thời gian”.

Chỉ những sản phẩm “Đúng chất lương” được đóng dấu QC Pass mới được lưu thông đến công đoạn tiếp theo.

Sản xuất “Đúng số lượng” được bảo đảm ngay công đoạn đầu tiên, và được giám sát tại mỗi công đoạn tiếp theo.

Bảo đảm giao “Đúng thời gian” cũng được giám sát chặc chẽ và chính xác.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Kiểm soát Nguyên vật liệu/phụ liệu đầu vào:

KT NVL

Nguyên vật liệu đầu vào được kiểm soát chính xác theo tiêu chuẩn kiểm tra được bộ phận bảo đảm chất lượng ban bành.  Nguyên vật liệu được bảo quản khỏi bụi và độ ẩm bằng màng co PE , lưu kho theo đúng vị trí theo tiêu chuẩn quản lý 5S.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Kiểm soát chất lượng trên chuyền:

Sản phẩm được bộ phận bảo đảm chất lượng duyệt trước khi sản xuất hàng loạt và được kiểm tra liên tục trong khi sản xuất.

in

 Kiểm soát chất lượng tại công đoạn in theo từng chi tiết kỹ thuật in được bộ phận bảo đảm chất lượng ban hành, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng các chi tiết kỹ thuật in ngay từ đầu, bảo đảm sản phẩm đạt các chi tiết chất lượng và được phân loại, kiểm soát theo đúng qui trình.

 

 

…………….

ghep mang

 

Công đoạn xử lý bề mặt như ghép màng OPP bóng /mờ, phủ UV, phủ Varnish được kiểm soát chất lượng theo các chi tiết kỹ thuật mà bộ phận bảo đảm chất lượng ban hành, bảo đảm sản phẩm đạt các chi tiết chất lượng và được phân loại, kiểm soát theo đúng qui trình.

 

…………….

bế

 

Các công đoạn bồi, bế, dán cũng được kiểm soát chất lượng theo các chi tiết kỹ thuật mà bộ phận bảo đảm chất lượng ban hành. phân loại hàng đạt chất lượng để chuyển đến công đoạn tiếp theo.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV: Kiểm soát giới hạn chất lượng chấp nhận ( AQL ) trước khi giao hàng:

AQL

 

Tất cả sản phẩm trước khi giao hàng được kiểm tra xác xuất theo tiêu chuẩn AQL, bảo đảm tối thiểu các sai xót về chất lượng sản phẩm trước khi giao đến khách hàng.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Xử lý sản phẩm không phù hợp -> khắc phục và ngăn ngừa (NCR):

ncr

 

Các sản phẩm không phù hợp (nếu có) được phân tích khắc phục và ngăn ngừa, bảo đảm một lỗi không xảy ra nhiều lần.

 

 

 

.