Phương thức thanh toán

Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho chúng tôi theo địa chỉ chúng tôi cung cấp trong Hợp đồng đặt hàng.