Hướng dẫn hóa đơn tự in

Những đối tượng được tự in hóa đơn:

 • Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao
 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh.
 • Doanh nghiệp hội đủ 5 điều kiện: đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; không bị xử phạt vi phạm về thuế trong vòng 1 năm; có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn; đơn vị có phần mềm bán hàng hóa dịch vụ gắn với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hóa đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Doanh nghiệp có mã số thuế sẽ được đặt in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ của mình.
 • Cục thuế các địa phương được đặt in hóa đơn theo mẫu quy định để bán, cấp cho các tổ chức cá nhân không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh như hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương, có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn cho khách hàng.

Những nội dung bắt buộc trong hóa đơn tự in

Một hóa đơn thông thường buộc phải có một số tiêu thức cụ thể như:

 • Ngày tháng năm lập hóa đơn
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
 • Người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 • Đồng tiền ghi trên hóa đơn…

Tuy nhiên, một số tổ chức tự in hóa đơn không nhất thiết phải có mục chữ ký người mua, dấu của người bán như hóa đơn điện, nước, dịch vụ viễn thông, hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in.

Các trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc (trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 153/2010) là những hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

Riêng đối với tem, vé thì trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán hoặc tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

Translate »